دروازه قرآن شیراز

دروازه اوکی.jpg

دروازه قرآن شیراز

دروازه قرآن در قرن چهارم و در زمان پادشاهی عضد الدوله، ابتدای راهی که از شیراز به اصفهان میرفت، ساخته شد. بالای این دروازه اتاقی است و در آن روزگار قرآنی در آن بود تا گذرندگان از میان آن دروازه به برکت آن به سلامت سفر کنند.این قرآن 17 من وزن داشت و امروز در موزه پارس نگهداری می شود. دروازه قرآن یکبار در زمان پادشاهی کریم خان زند بازسازی شدو یکبار دیگر در سال 1327 خورشیدی، مای کنونی دروازه قرآن در بازسازی اخیر حاصل تلاش هنرمندانه حسین ایگار شد.  بنای فعلی دروازه قرآن پس از تخریب بنای قبلی بدست اعتماد التجار (حسین ایگار) ساخته شده است.