13930125155439612532944.jpg

افزایش پروازهای نوروزی فرودگاه شیراز

برای تسهیل مسافران نوروزی پرواز‌های فرودگاه شیراز افزایش یافت.