2016914.jpg

توزیع نهال رایگان در شیراز

توزیع نهال رایگان به مناسبت روز درختکاری در شیراز آغاز شده است

82464649-71483236.jpg

آغاز توزیع میوه طرح تنظیم بازار در فارس

توزیع میوه تنظیم بازار از امروز در فارس