الهیه اوکی.jpg

مجتمع تجاری الهیه

شیراز مراکز خرید مدرن و شیکی دارد که یکی از آنها مرکز خرید الهیه است.