1_medium.jpg

تمب بت در شهرستان مهر -استان فارس

اما چطور تمب در این شهر کوچک قرار دارد؟می توان گفت با اینکه شواهد دقیقی از پیدایش اسکان اولیه در این مکان وجود ندارد ولی شواهد نشان می دهد که قدمت این سرزمین بیش از سه هزار سال می باشد.

Sang_eshkan_-_غار_سنگ_اشکن.jpg

غار سنگ تراشان جهرم

در حدود 350 سال گذشته در دوره صفویان توسط مردی به نام کاظم خان این غار ساخته شد.این غار با اینکه بزرگترین غار جهان نیست اما چون این غار، غاری دست ساز است و بزرگ؛میتوان گفت هیچ غار دست سازی به این بزرگی در جهان وجود ندارد.