حمام کهنه.jpg

حمام کهنه

در کنار تپه باستانی بهرام گور و در بافت قدیمی شهر خرامه، حمام تاریخی مربوط به دوره صفوی برجای مانده است که به نام ”حمام کهنه" یا "گرمابه گلستان" شناخته می شود.