اژدها.jpg

قلعه اژدها پیکر

قلعه اژدها پیکر در قسمت شمالی شهرستان لارستان بر روی تپه ای واقع شده است.