ستاره اوکی.jpg

مجتمع ستاره فارس

یکی دیگر از مراکز بزرگ خرید در شیراز، مجتمع تجاری تفریحی ستاره فارس میباشد...