لمکده.jpg

مجموعه غذایی لمکده در شیراز

شیراز، بلواردکتر حسابی (صنایع)، روبروی پمپ بنزین دیرین